Online predaj  >  Obchodné podmienky  >

Spoločnosť SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., 800 Orechová Potôň, 930 02 , IČO : 44 407 793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24378/T (ďalej len "SRA") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú najmä vzťahy medzi nákupcom a držiteľom kúpenej vstupenky alebo poukážky a SRA.

 

1. Definícia pojmov

  1.1    NÁKUPCA VSTUPENKY je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom Služby (odsek 1.3 článku 1 týchto VOP) na webovej stránke na doméne www.slovakiaring.sk; Nákupcom Vstupenky môže byť iba Registrovaný Záujemca (odsek 1.7 článku 1 týchto VOP).

  1.2    NÁKUPCA POUKÁŽKY je osoba, ktorá si zakúpila Poukážku prostredníctvom Služby na webovej stránke na doméne www.slovakiaring.sk; Nákupcom Poukážky môže byť iba Registrovaný záujemca.

  1.3    SLUŽBA je samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie Vstupeniek a Poukážok na webovej stránke na doméne www.slovakiaring.sk.

  1.4    DRŽITEĽ VSTUPENKY je fyzická osoba, ktorá si u SRA uplatní nárok vyplývajúci zo Vstupenky.

  1.5    DRŽITEĽ POUKÁŽKY je fyzická osoba, ktorá si u SRA uplatní nárok vyplývajúci z Poukážky.

  1.6    ZÁUJEMCA je fyzická osoba, ktorá má záujem zakúpiť si Poukážku alebo Vstupenku prostredníctvom Služby.

  1.7    REGISTROVANÝ ZÁUJEMCA je fyzická osoba, ktorá má záujem zakúpiť si Poukážku alebo Vstupenku prostredníctvom Služby a ktorá má (postupom podľa odseku 2.2 článku 2 týchto VOP) vytvorené a aktivované konto Záujemcu za účelom využívania Služby, ak nedošlo k zrušeniu predmetného konta podľa odseku 2.2 článku 2 týchto VOP.

  1.8    PODUJATIE je motoristická, športová alebo kultúrno-spoločenská udalosť, na ktorú sa prostredníctvom Služby predávajú Vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva SRA.

  1.9    PRODUKT je (spravidla) súbor služieb, tovarov a iných plnení poskytovaných alebo zabezpečovaných spoločnosťou SRA individuálnym osobám v areáli Automotodrómu SlovakiaRing v Orechovej Potôni (ďalej len „Automotodróm“), ktorého cenu je možné uhradiť prostredníctvom Poukážky, ktorá sa predáva prostredníctvom Služby.

  1.10  VSTUPENKA je potvrdenie umožňujúce jej Držiteľovi (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.slovakiaring.sk.

  1.11  POUKÁŽKA je potvrdenie o uhradení peňažnej sumy vo výške uvedenej na Poukážke, umožňujúce jej Držiteľovi vykonať úhradu ceny Produktu špecifikovaného na Poukážke, a to formou zápočtu peňažnej sumy (uhradenej kúpou Poukážky) voči cene Produktu špecifikovaného na Poukážke.
V prípade, že je Poukážka využiteľná len na prijatie jednorazového Produktu (napríklad na absolvovanie jednej individuálnej jazdy), je možné ju použiť len jednorázovo na zaplatenie ceny Produktu, na uhradenie ktorého je Poukážka určená.
V prípade, že je Poukážka využiteľná na opakované prijatie produktov (napríklad na absolvovanie viacerých individuálnych jázd), je možné ju použiť opakovane (v maximálnom počte opakovaní stanovenom Poukážkou) na zaplatenie cien Produktov, na uhradenie ktorých je Poukážka určená.
Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť. Poukážka je nevratná a nevymieňa sa. Držiteľ Poukážky je povinný rešpektovať aj podmienky použitia Poukážky uvedené na Poukážke.

 

2. Objednanie a platba za Vstupenky a Poukážky

  2.1    Vstupenky a Poukážky je možné objednať cez Službu na webovej stránke na doméne www.slovakiaring.sk.

  2.2    Záujemcovia môžu využívať Službu nasledovne:

    2.2.1   pre prvý vstup do Služby je potrebná registrácia Záujemcu pravdivým vyplnením registračného formuláru obsahujúceho: identifikáciu Záujemcu (meno a priezvisko) a funkčnú e-mailovú adresu Záujemcu, telefonický kontakt a heslo zvolené Záujemcom (tvorba konta Záujemcu);
Následne sa Záujemca oboznámi a potvrdí súhlas s týmito VOP a vyjadrí svoju vôľu prijímať alebo neprijímať na uvedenú e-mailovú adresu informácie o novinkách a akciách týkajúcich sa Automotodrómu alebo spoločnosti SRA.

    2.2.2   následne bude na zadanú e-mailovú adresu poslaná e-mailová správa obsahujúca link, kliknutím na ktorý dôjde k ukončeniu registrácie Záujemcu a k aktivovaniu konta Záujemcu, čím sa Záujemca stáva Registrovaným záujemcom;

    2.2.3   pre každý následný vstup do Služby je potrebné prihlásenie s prihlasovacími údajmi pozostávajúcimi z e-mailovej adresy Záujemcu a hesla.

SRA má právo kedykoľvek zrušiť konto (registráciu) Registrovaného záujemcu, a to aj bez udania dôvodu.

  2.3    Postup krokov po vstupe do systému Služby od objednávky po zaplatenie Vstupenky:

   1/  V ponuke Podujatia si Registrovaný záujemca vyberie Podujatie a tribúnu;
   2/  Následne si Registrovaný záujemca si zvolí počet Vstupeniek pre vybrané Podujatie a tribúnu;
   3/  Po voľbe podľa bodov 1/ a 2/ Registrovaný záujemca potvrdí výber a vôľu zakúpiť Vstupenky prostredníctvom tlačidla „Kúpiť online“ a následne sa vygeneruje sumarizácia obsahujúca údaje o druhu, počte a cene Vstupeniek, ktoré si chce Registrovaný záujemca zakúpiť a inštrukcie k platbe za vybrané Vstupenky. V tomto kroku bude Registrovanému záujemcovi zároveň umožnené zmeniť počet vybraných Vstupeniek.
   4/  Odkliknutím tlačidla „Zaplatiť online“ bude Registrovaný záujemca presmerovaný na stránku platobného portálu vybranej banky (ďalej len „banka“) za účelom úhrady ceny Vstupeniek uvedenej v sumári podľa bodu 3/.
   5/  Registrovaný záujemca môže zaplatiť za Vstupenky prostredníctvom bankou akceptovanej platobnej karty. Platba sa považuje za zrealizovanú až momentom doručenia informácie bankou spoločnosti SRA, že došlo k úhrade ceny. Zrealizovaním úhrady ceny Vstupeniek dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Nákupcom Vstupenky (Registrovaným záujemcom, ktorý si zakúpil Vstupenku) a SRA, na základe ktorej je SRA povinná dodať (spôsobom podľa nasledujúceho bodu 6/) Nákupcovi Vstupenky zakúpené Vstupenky (ďalej ako „Zmluva o kúpe Vstupenky“).
   6/  Po zrealizovaní a doručení informácie bankou spoločnosti SRA o vykonaní úhrady ceny je Nákupca/Registrovaný záujemca presmerovaný späť do Služby, na e-mailovú adresu Registrovaného záujemcu uvedenú v údajoch konta Registrovaného záujemcu je odoslaný e-mail obsahujúci potvrdenie o zakúpení Vstupeniek (ďalej len „Potvrdzujúci e-mail“) a zakúpené Vstupenky sú zároveň vo formáte .pdf odoslané na e-mailovú adresu Registrovaného záujemcu uvedenú v údajoch konta Registrovaného záujemcu (v prípade zakúpenia viacerých kusov Vstupeniek bude Registrovanému záujemcovi/ Nákupcovi odoslaná vo formáte .pdf jedna vstupenka oprávňujúca k vstupu na Podujatie taký počet osôb, koľko Vstupeniek si Registrovaný záujemca, v rámci jedného prihlásenia do konta, zakúpil [ďalej ako „Skupinová vstupenka“]). Vstupenka zaslaná Registrovanému záujemcovi, resp. Nákupcovi Vstupenku na e-mailovú adresu obsahuje: názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, číslo alebo iné označenie tribúny, počet Vstupeniek (v prípade Skupinovej vstupenky), cenu Vstupenky, identifikáciu usporiadateľa Podujatia a identifikačné číslo Vstupenky.

  2.4    Postup krokov po vstupe do systému Služby od objednávky po zaplatenie Poukážky:

   1/  V ponuke Produktov si Registrovaný záujemca vyberie typ Poukážky, pričom Registrovaný záujemca si môže na jedno prihlásenie do konta zakúpiť iba jednu Poukážku;
   2/  Po výbere Poukážky Registrovaný záujemca potvrdí výber a vôľu zakúpiť Poukážku prostredníctvom tlačidla „Kúpiť online“ a následne sa vygeneruje sumarizácia obsahujúca údaje o druhu a cene Poukážky, ktorú si chce Registrovaný záujemca zakúpiť a inštrukcie k platbe za vybranú Poukážku.
   3/  Odkliknutím tlačidla „Zaplatiť online“ bude Registrovaný záujemca presmerovaný na stránku platobného portálu vybranej banky (ďalej len „banka“) za účelom úhrady ceny Poukážky uvedenej v sumári podľa bodu 2/.
   4/  Registrovaný záujemca môže zaplatiť za Poukážku prostredníctvom bankou akceptovanej platobnej karty. Platba sa považuje za zrealizovanú až momentom doručenia informácie bankou spoločnosti SRA, že došlo k úhrade ceny. Zrealizovaním úhrady ceny Poukážky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Nákupcom Poukážky (Registrovaným záujemcom, ktorý si zakúpil Poukážku) a SRA, na základe ktorej je SRA povinná dodať (spôsobom podľa nasledujúceho bodu 5/) Nákupcovi Poukážky zakúpenú Poukážku (ďalej ako „Zmluva o kúpe Poukážky“)
   5/  Po zrealizovaní a doručení informácie bankou spoločnosti SRA o vykonaní úhrady ceny je Nákupca/Registrovaný záujemca presmerovaný späť do Služby, na e-mailovú adresu Nákupcu/Registrovaného záujemcu uvedenú v údajoch konta Registrovaného záujemcu je odoslaný e-mail obsahujúci potvrdenie o zakúpení Poukážky (Potvrdzujúci e-mail) a zakúpená Poukážka je zároveň vo formáte .pdf odoslaná na e-mailovú adresu Registrovaného záujemcu uvedenú v údajoch konta Registrovaného záujemcu. Poukážka zaslaná Registrovanému záujemcovi, resp. Nákupcovi na e-mailovú adresu obsahuje: názov Poukážky, všeobecnú špecifikáciu Produktu, dátum zakúpenia Poukážky a dobu jej platnosti, identifikačné číslo Poukážky a podmienky uplatnenia Poukážky.

  2.5    Platba za Vstupenky a Poukážky je možná len bezhotovostným prevodom (článok 2, odsek 2.3, bod 5  a odsek 2.4, bod 4 týchto VOP).

  2.6    Pri uplatňovaní nárokov zo Vstupenky platí, že Držiteľ Vstupenky predloží zástupcovi spoločnosti SRA tlačenú verziu Vstupenky (vytlačenú verziu elektronickej Vstupenky zaslanej Nákupcovi/Registrovanému záujemcovi podľa článku 2, odsek 2.3, bod 6 týchto VOP) a po vstupe na Podujatie a overení identifikačného čísla Vstupenky, už nie je možné Vstupenku opäť použiť. SRA povolí vstup na Podujatie len na základe tej Vstupenky s príslušným identifikačným číslom, ktorá bude overená ako prvá. Opakovane predložená Vstupenka alebo kópia Vstupenky alebo iná tlačená verzia Vstupenky neoprávňuje jej držiteľa k vstupu na Podujatie, a to bez ohľadu na to, kto predmetnú Vstupenku predloží. V prípade zakúpenia Skupinovej vstupenky bude Držiteľovi Skupinovej vstupenky odovzdaný príslušný počet vstupných náramkov (oprávňujúcich ich nositeľov k vstupu príslušné Podujatie), ktoré bude oprávnený odovzdať osobám podľa vlastného výberu.
Predložená Vstupenka, ktorá bude poškodená alebo znečistená natoľko, že z nej nebude možné overiť identifikačné číslo, je neplatná a jej Držiteľovi nebude umožnený vstup na Podujatie.

  2.7    Pri uplatňovaní nárokov z Poukážky platí, že Držiteľ Poukážky predloží zástupcovi spoločnosti SRA tlačenú verziu Poukážky (vytlačenú verziu elektronickej Poukážky zaslanej Nákupcovi/Registrovanému záujemcovi podľa článku 2, odsek 2.4, bod 5 týchto VOP) a po overení identifikačného čísla Poukážky a poskytnutí Produktu, už nie je možné Poukážku opäť použiť. SRA poskytne Produkt len na základe tej Poukážky s príslušným identifikačným číslom, ktorá bude uplatnená a overená ako prvá, za podmienky, že Držiteľ Poukážky splní podmienky poskytnutia Produktu stanovené na Poukážke. Opakovane predložená Poukážka alebo kópia Poukážky alebo iná tlačená verzia Poukážky neoprávňuje jej držiteľa k uplatneniu nároku na poskytnutie Produktu, a to bez ohľadu na to, kto predmetnú Poukážku predloží. Predložená Poukážka, ktorá bude poškodená alebo znečistená natoľko, že z nej nebude možné overiť identifikačné číslo, je neplatná a jej Držiteľovi nebude poskytnutý Produkt.

  2.8    Zakúpené Vstupenky ani Poukážky nie je možné vrátiť ani vymeniť za iné Vstupenky alebo za hotovosť, okrem prípadu uvedeného v článku 3, odseku 3.3 týchto VOP.

  2.9    V zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku spotrebiteľ (Nákupca Poukážky/ Vstupenky) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (Zmluva o kúpe Vstupenky a Zmluva o kúpe Poukážky).

 

3. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

  3.1    Držiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť, pokiaľ nie je spoločnosťou SRA výslovne stanovené v prípade konkrétneho Podujatia inak.

  3.2    Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Držiteľ Vstupenky súhlas s  pokynmi SRA v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

  3.3    Nákupca Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení (po prijatí elektronickej verzie Vstupenky). Prípadné chyby môže Nákupca Vstupenky bezodkladne namietať nasledovným postupom:

    3.3.1   V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje chyby (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné Podujatie a pod.), je Nákupca Vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto chyby reklamovať u spoločnosti SRA, a to odoslaním reklamácie (spolu s preposlaním Potvrdzujúceho e-mailu s elektronickou verziou reklamovanej Vstupenky) na adresu info@slovakiaring.sk.

    3.3.2   V prípade reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo reklamácie doručenej v písomnej forme, spoločnosť SRA v lehote spravidla do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie zašle Nákupcovi Vstupenky e-mailom vyjadrenie k reklamácii. V prípade oprávnenosti reklamácie zašle spoločnosť SRA Nákupcovi novú Vstupenku na e-mailovú adresu Nákupcu/ Registrovaného záujemcu.

  3.4    Pre jednotlivé Podujatia platia všeobecné pokyny a podmienky stanovené spoločnosťou SRA pre dané Podujatie.

  3.5    K obmedzeniu ponuky služieb Podujatia a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, technických problémov, problémov s udelením licencie alebo iného povolenia, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. SRA si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia a jeho programu. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, SRA prostredníctvom internetovej stránky www.slovakiaring.sk, časť „Novinky“ informuje Nákupcov Vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Nákupca vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, a pod.). Nákupca Vstupenky (ani Držiteľ Vstupenky) nemá nárok na žiadnu náhradu, ani zľavu z ceny Vstupenky z dôvodu akejkoľvek zmeny programu Podujatia.

  3.6    V prípade úplného zrušenia Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky, vracajú len na základe žiadosti Nákupcu doručenej formou e-mailovej správy na adresu info@slovakiaring.sk alebo v písomnej forme na adresu sídla SRA doručenej do 30 dní od zaslania oznamu o zrušení Podujatia (pričom žiadosť o vrátenie peňazí musí obsahovať identifikačné číslo Vstupenky, za vrátenie ktorej žiada Nákupca vrátiť peňažnú sumu). Na základe riadnej žiadosti o vrátenie peňažných prostriedkov, budú tieto v primeranej lehote vrátené/ uhradené výlučne na účet viažuci sa k platobnej karte, z ktorej boli peňažné prostriedky za úhradu príslušnej Vstupenky uhradené.

  3.7    Spoločnosť SRA zodpovedá za vady Produktov poskytovaných na základe riadneho uplatnenia Poukážky. Ak SRA písomne uplatnenú reklamáciu uzná, poskytne Nákupcovi Poukážky, primeranú zľavu z ceny Poukážky (bez dane z pridanej hodnoty), zodpovedajúcu povahe a rozsahu vád (pričom finančné prostriedky budú vrátené/ uhradené výlučne na účet viažuci sa k platobnej karte, z ktorej boli peňažné prostriedky za úhradu príslušnej Poukážky uhradené), alebo, ak pôjde o vadu podstatného rozsahu, poskytne Nákupcovi náhradnú službu alebo Produkt porovnateľnej hodnoty.

 

4. Záverečné ustanovenia

  4.1    VOP, ako i práva a povinnosti vzniknuté na základe týchto VOP alebo na základe zakúpenia Vstupenky alebo Poukážky, sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (a to aj záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka) a primerane ust. §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v zmysle ust. §261 ods. 6 Obchodného zákonníka). Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie (jeho príslušná časť) predstavuje dohodu v zmysle ust. §262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

  4.2     Registrovaný záujemca je si vedomý, že jeho osobné údaje uvedené v rezervačnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón a e-mail bude SRA spracúvať v informačnom systéme SRA na účel plnenie zmluvy a práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zakúpenia Vstupenky alebo Poukážky.  

  4.3    Tieto VOP je spoločnosť SRA oprávnená jednostranne zmeniť, pričom pre Registrovaného zákazníka, Nákupcu a Držiteľa sú záväzné tie VOP, ktoré boli účinné v čase vykonania platby za Vstupenku alebo Poukážku. Nové VOP nadobúdajú účinnosť a nahrádzajú predchádzajúce VOP odo dňa ich uverejnenia na stránke www.slovakiaring.sk alebo odo dňa účinnosti uvedeného v nových VOP, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

  4.4    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2014.

  4.5    Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody, bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov.

  4.6    Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia (alebo časti ustanovení) týchto VOP boli alebo stali sa neplatnými, nedotýka sa to platnosti ostatných ustanovení (ich častí).

 

V Orechovej Potôni, 1.10.2014

SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.